تابستان 95

مدرسه: دبیرستان علوم انسانی شرف الدین

کلاس: دهم و یازدهم (سوم نظام قدیم)

معلم: مصلح

فعالیت: فوق برنامه هنری و غیر اختیاری

پست های مربوط:

- مقدمه

- رنگ و فرم

- پروژه های دیگر