محمد فرید مصلح، دانشجوی ترم هشتم معماری، دانشگاه تهران

 

منِ مجازی:
   معماربیست 

        در سومین سال هم می‌نویسم از آن‌چه که دوست دارم. این، تلاشی است برای بقا در دنیای اندیشه!


   معماری ما 

        رسانه‌ی باکلاس و نخستین تجربه‌ی یک فعالیت جمعی با دوستانی عزیز و پردغدغه!


   انجمن علمی

         فعالیت غیر رسانه‌ای و عملی! تجربه‌ی جدیدی که فقط به اندیشیدن و نوشتن محدود نیست!


   نیارش

        مرد باید روی پای خودش بایسته و پول درآره! تجربه‌ای جدید و روزمره!