محمد فرید مصلح، دانشجوی ترم هشتم معماری، دانشگاه تهران


منِ مجازی:


   معماربیست 

        اشتراک دنیای من


   معماری ما 

        رسانه‌ی با کلاس و ترتمیز ما


   انجمن علمی

         تجربه‌ی فعالیت‌های اجرایی


   نیارش

        کار و زندگی، پول، زن و بچه


   جستار

        عرصه‌ی آزاد نقد و نوشتار