بیاییم فقط زمانی که کار بیخ پیدا می‌کنه به فکر جوانان نیفتیم؛ از انتخابات گرفته تا جنگ...

این جوانان نباید قاب می‌شدند؛ باید تَکرار می‌شدند...