چرا باید یک جوون این رو بخونه؟ چرا باید این جوری فکر کنه؟ چرا این دغدغه ها؟ چی شده؟!

دانلود آهنگ نمی دونم - فدایی


نه راهی برای برگشت مانده و نه امیدی به آینده

من که گریه می کنم!