روی عنوان مطلب فکر کنید.
البته که پیام آشنایی است

رسانه های داعشی، این شعار را سرلوحه ی خود قرار داده اند.

دوست دارند که از آن ها بشنوید: خبر های کشتار و قتل و انفجار و ...
ولی درباره شان چیزی نمی دانید: زندگی، رفتار، سلسله و نظام و ...
داعشی ها همان کسانی اند که برای احیای سنت می جنگند
ما نیز در همین کشمکش قرار داریم

سنت معمولا امری است خوش
ولی فقط وقتی که آن را بشناسی
و بتوانی درباره ی آن حرف بزنی

فکر کنم داعشی ها نمی توانند
درباره ی خود سخن بگویند
نه آن که نخواهند

همان گونه که ما نیز
سنت هایمان را نمی شناسیم
و نمی توانیم درباره ی آن ها صحبت کنیم

ما نیز دوست داریم که از خودمان بشنویم:
از هنر و معماری سنتی خود تعریف می کنیم

ولی درباره ی آن ها چیزی نمی دانیم:
نمی توانیم سنت را تعریف کرده
و آن را در زندگی امروزی حل کنیم

و این چنین است که ما خود را نمی شناسیم
و شعار مشترک ما و داعشی ها می شود:

"از خودمان بشنویم، و نه درباره خودمان"