فیلیپ جانسون، یکی از کهنسال ترین معماران معاصر در سال 1992، در سن 85 سالگی در یک سخنرانی برای معماران جوان ژاپنی ضمن نشان دادن تصویری از معماری ایران، هند، ژاپن و سایر معماری های جهان شرایط لازم معمار بودن را که تعبیر مناسبی است از «فرزند زمان خویش» در سه شرط خلاصه می کند. او می گوید معمار باید:


- بر سراسر تاریخ معماری جهان وقوف داشته باشد.

- سپس از طریق تسلط بر ویژگی های مصالح و اشکال خود را متکامل سازد.

- و بالاخره از مفاهیم عصر حاضر آگاهی و در آن ها مشارکت داشته باشد.

کتاب نقش فضا در معماری ایران، محمدرضا حائری، دفتر پژوهش های فرهنگی