مراقب باشید. شاید مثل من در طرح ها از شیشه های بسیاری استفاده می کنید و این شاید نشانه ی ترس شماست.

از این که قدرت تیره کردن و بستن فضاها را ندارید.