نکته ی مهم در مورد فضای با سیماهای ثابت این است که این نوع فضا مشابه قالبی است که مقادیر زیادی رفتار در آن ریخته می شود. و همین سیما از فضا بود 

که سر ویسنتون چرچیل فقید به آن اشاره کرده و گفت:

"ما به ساختمان ها شکل می دهیم و آن ها به ما"

چرچیل

در جریان بحث در مورد احیاء مجلس اعیان بعد از جنگ، چرچیل هشدار داد که نادیده گرفتن الگوهای فضایی خصوصی در مجلس، که مخالفین از طریق راهروی باریکی رودرروی هم قرار می گیرند، مکن است تغییرات جدی را در الگوهای حکومتی ایجاد کند.

شاید او اولین کسی نبوده که بر تاثیر فضای با سیمای ثابت انگشت گذاشته است، اما نتایج و پیامدههای آن هیچگاه با چنین صراحت و روشنی بیان نشده است.

کتاب بعد پنهان، ادوارد تی هال