تصور است

عادات به مرور صیغلش می دهند
بسیار مهم است که با چه صیغل می خورد
که این نیز به تصوراتتان بستگی دارد