وقتی که مهران مدیری تحت فشار بود که طنزهایش بوی سیاست می دهد، این چنین توضیح داد:

توضیح دادن نشانه ی ضعفه. هرچه بیش تر توضیح می دی بیش تر بهتون فحش می دن و به یه جا می رسه که باید گریه کنی و و بعد که گریه می کنی بیش تر بهت فحش می دن و بیش تر بهت حمله می کنن...پ.ن: به این کاری ندارم که مدیری واقعا نان به نرخ خور است یا نه. ولی اگر مصداق صحبتش را هنر و مخاطبینش را عوام بگیری، حرف بسیار متینی است. در موفقیت هنری مدیری شکی نیست.