ایشالا به زودی با انتشار یک مجله ی خوشگل با گرافیک ناز و گوگولی در انجمن علمی همراه کتاب خانه های لوکس شما خواهیم بود!

انتشار مجله دو هدف برایم داشته:

یک، سال اول دانشگاه برایم هدف بود و این احمقانه ترین هدف اجرایی ام بوده.

دو، وقتی که به انجمن علمی راه یافته و پس از سر و کله زدن با ایده های عملی و سازنده و به بن بست رسیدن در این دانشگاه پیر و فرتوت برای ادای دین خود به احمقانه ترین راهی که می دانم هم چنگ بزنم!‍