آن که راه فرآیند مهم تر از محصول است.

اتفاقی که عکسش را معماری به ما می آموزد.

زندگی این چنین نیست.

البته حقیقت معماری کردن هم این چنین نیست.

ولی به اشتباه می فهمیم

معماری بیش تر لابلای کروکی های دم دستی ما پیدا می شود

تا در ماکت های نهایی

چیزی که این ترم در طول فرآیند تکه انگاری و کلاژ درک کردم