حکومت ما یک مشخصه جذاب داره که شاید در مقیاس یک کشور، مشکل آفرین باشه و واکنش به همراه بیاره؛ ولی در مقیاس فردی بغایت جذابه و اون هم آرمان‌خواهی‌هایی هست که حاضره بخاطرش کلی هزینه و محرومیت و تحریم هم بخره؛ خیلی پیش میاد که منفعت ملی آنچنان که در سیاست بین‌الملل تعریف شده رو رعایت نمی‌کنه تا به آرمان‌ها نزدیک بشه.