باور به این که منشاء اثر می‌توان شد هم برایم دشوار است.


واقعا درک این‌که یک نفر با یک کشف علمی یا هنری، فرهنگی می‌تواند جهان پس از خویش را به تغییروادارد.یک نفر یک جهان را تکان می‌دهد!

بیایید باور کنیم.