هر کس از هدایتم پیروی کند، نه گمراه می‌شود و نه به مشقت می‌افتد.

طه، ۱۲۳