باید بدانی که چقدر قدرتمندی که بعد با طاعت و بندگی متوجه قدرت ایمان خود شویم. متشرعین باید بدانند که حرام چیست و از چه‌ چیزهای مهمی دست‌کشیده اند! «قتل نفس» از اعمالی است که در زمره قدرت الهی است و برای مردم حرام شده. قاتل بسیار قدرتمند است و قوی‌تر از او مومنی است که برای ایمانش از این اعمال قدرت دست بکشد.