خلاصه آن‌که غم و شادی ذاتا ارزشمند نیستند که ما بتوانیم با استناد به آنها یک فرهنگ را بکوبیم و فرهنگی دیگر را بستاییم . باید دید جوهره غم و شادی در هر فرهنگی چیست و کارکردهای آن در آن فرهنگ چیست تا بشود قضاوتی منصفانه ارائه کرد.

وبلاگ زهیر توکلی