البته مفهوم ایرانی بودن با دیگر مفاهیم ملی متفاوت است و «ایرانی بودن» پیش از معنای ملی قطعا معنایی فرهنگی دارد. اما اگر واقعا زبان ما گرفته شود، دیگر از فرهنگمان چه می‌رسد؟ اگر زبانمان که به گفته‌ی بزرگان روش فکر کردنمان است، به زبانی دیگر تغییر یابد، آن گاه واقعا باز هم ایرانی هستیم؟ یا تازه متوجه می‌شویم که این بحثی که امروزه از ایرانی بودن یا نبودن است، صرفا بازیچه‌ای است برای مفهوم ایدئولوژیک ایرانیت...
اما آن روزی که این راز برای همه عیان شود خیلی دیر است.
نابودی فرهنگ ایرانی سال‌هاست که آغاز شده و بسیاری از هم‌سالانم نسبت به موسیقی غربی آشناتر از موسیقی ایرانی‌اند. چهره‌های پاپ موسیقی فارسی یا دیگر آن‌قدری پیرند که جوان‌تر ها کم‌تر درکشان کرده‌اند یا مجبورند در زیر زمین‌ها کار کنند.