یکی از دیگر تاثیرات شبکه های اجتماعی خصوصا اینستاگرام، از بین بردن دوری و دوستیه: یک آپشن بسیار جالب در روابط قدیمی.

یک عده ای که دوستمونن ولی نه اون قدرا! اساسا این که تمام دوستان در یک سطح تعریف بشن فاجعه است!


خدا رحمت این شعرا بکنه:

دلم گرفته از این روزها، دلم تنگ است

 میـان ما و رسیدن، هـزار فرسنگ است

وای بر توهم رسیدن در این روزگار