چیزی که خیلی وقت ها فراموش می کنیم ما عقلا و دانشگاهیان. مردم بیش از حرف منطقی، مشتاق رفتار منطقی هستند و این است قدرت عرفان