آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند برابرند؟

قرآن