با پسر می گفت یک روزی عمر

طعم دین تو کی شناسی ای پسر؟


طعم دین من دانم و من دیده ام

زانکه طعم کفر هم بچشیده ام

مصیبت نامه عطار 2/40