بشنو از نی چون حکایت می‌کند

از جدایی‌ها شکایت می‌کند


 آن‌زمان‌ها نی دور بود و از دوری خویش حکایت‌ها داشت.

قبلا در دوردست آشنایی داشت که طلب وی کند و حال چه شده؟

تنهاییِ بی نهایت...