امام رضا (ع) می فرماید: «عقل مسلمان کامل نیست، مگر اینکه دارای ده خصلت باشد:

1 خیر اندک دیگران بسیار شمارد؛

2ـ خیر بسیار خود را اندک شمارد؛

3ـ هرچه حاجت از او خواهند، دل تنگ نشود؛

4ـ در عمر خود از دانش طلبی خسته نشود؛

5ـ فقر در راه خدا، از توانگری نزد او محبوب تر باشد؛

6ـ خواری در راه خدا، از عزت با دشمن نزد او محبوب تر باشد؛

7ـ گم نامی را از شهرت بیشتر بخواهد؛

8ـ از بدی او در امان باشند؛

9ـ از او امید خیر باشد».

سپس پرسیدند: دهمی چیست؟ فرمود: «احدی را ننگرد، جز آنکه بگوید او از من پرهیزکارتر است». (حرّانی، 1383 : 486)


غوغا می‌کنه...