البته انواعی دارد...

ولی راجع به یک طیفشان:

آیا احمق‌هایی هستند که کم‌تر حرف می‌زنند؟


تا مرد سخن نگفته باشد

عیب و هنرش نهفته باشد؟