این هفته ای که گذشت هم جذاب بود. از اخبار منطقه‌ای و سیاسی و داخلی و حکومتی و فوتبالی که بگذریم، اتفاقی خاص و تجربه‌ای نو در زندگی‌ام داشتم و آن زلزله بود.

زلزله اتفاق عجیبی است. این که همه با آن درگیر می‌شوند. همه‌ای در سطح چند استان... البته این حد از درگیری هم جالب است. این که من و همسایه کناری مان که ماهی فقط یک سلام گذری می‌کنیم حالا همگی با درک یک تجربه هراسناک می‌شویم...