آلمانی‌ها آدم‌های ترسویی هستند. تا هوا سرد می‌شود کاپشن می‌پوشند و از بازارهای هفتگی خود دست می‌کشند. با آن که اقلیمش سردتر از اقلیم ماست، در هوای سرد مثل ما لباس می‌پوشند و به آن عادت نمی‌کنند؛ انگاری که خیلی نگران سرما خوردن خودشان هستند! من که آن‌جا مسخره‌شان می‌کردم. حالا که چهار پنج روزی می‌شود که به تهران آمده‌ام من هم ترسو شده‌ام: به شدت در گذر از خیابان احتیاط می‌کنم؛ در راه رفتنم هم ترسو شده‌ام و آرام‌تر راه می‌روم. حتی در آهنگ گوش دادن‌هایم هم ترسو‌تر شده‌ام و آهنگ‌های نرم‌تری گوش می‌کنم و آرام‌تر صحبت می‌کنم. نمی‌دانم اسم این ها را باید ترس گذاشت یا آرامش؟!