بارها شده که سخنان هیتلر را شنیده باشم و ناخودآگاه اشک از چشمانم روان شده باشد، بدون آنکه بفهمم چه می‌گوید. آن‌ها که می‌فهمیدند چرا مسحور نشوند؟