آیا دین ابزاری است در دستان شما تا احساس آرامش یابید؟ آیا حاضرید برای دین خویش، پول و جان و آبروی خود را از دست بدهید؟ یا خودتان مهم‌تر از دینتان هستید؟ خب اگر مثل من باشید پس دینتان صرفا یک عامل آرامش است. دینتان تا جایی قدرت دارد که به خودتان آسیبی نرساند. فکر نکنم این دین باشد.