معضل معماری امروز ما نه قوام، که دوام آن است.

نقل به مضمون، دکتر پرچمی (کلاس متره)