پیرو پست قبل، در کتاب «44 مغلطه ی پر کاربرد» آمده که یکی از راه های فریب دادن مردم آن است که از اعداد و آمار استفاده کنیم. در این صورت، مردم مجبورند تا بپذیرند! بحث آن جایی است که آمار در غیر از جای حقیقی شان مورد استفاده قرار گیرند. به همین خاطر، دقت در انتخاب و تحلیل آمار ضروری است.