تغییر واژگان مستعمل در طول هر دوره‌ای، نشانگر تغییر نسل و تغییر اندیشه‌هاست. برخی واژگان جایگزین واژگان دیگر می‌شوند. اما به‌سختی می‌توانند دقیقا هم‌معنی یکدیگر باشند. برای مثال آیا واژه‌ی پیچاندن قبح و زشتی سرقت کردن را دارد؟