چرا بیرونمون خفنه و درونمون این قدر حماقت بار ساده است؟

صرفا می دونم همیشه این طوری بوده.