واقعیتش اینه که اکثر اوقات ما برای کسانی کار می‌کنیم که حداقل دانش هنری را ندارند و چیزی از زیبایی‌شناسی، هنر (بخصوص از نوع مدرنش) و امثالهم را نمی‌دانند. به همین خاطر یکی از اشتباهات رایج ما این است که در زمان تعامل به زبانی سخن می‌گوییم که او نمی‌فهمد و با چیزهایی دلگرمش می‌کنیم که برایش مهم نیست. در هنگام تعامل با کافرما باید با آرامش و از روی اعتماد به نفس سخن گفت و منتظر یک چیز بود: سوال‌های احمقانه!