تلاش می‌کنیم و درس نمی‌گیریم و فراموش می‌کنیم.
بقولی: ملتی که تاریخ خود را نداند محکوم به تکرار آن است.
این برای جامعه! اما در مقیاس خرد تر هم صدق می‌کند. ما چقدر درس می‌گیریم؟
بقول پیامبرمان: مومن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود.

تمام این‌ها انگیزه‌ای شد تا در دسته‌بندی موضوعیِ این بلاگ، «درس آموخته» متولد شود. قطعا «انجمن‌طور»ها زیر مجموعه‌ای از این دسته‌بندی است.