یکی از نیازهای بسیار مهم فرد که رو به نابودی است. گوشی ها و رسانه‌ها تا دستشویی هم رهایت نمی‌کنند!

خلوت مقدمه‌ی یک تفکر جرقه‌ای و طوفانی است.

خیلی اومانیستی نگاه کنی، خداوند 5 بار تکلیف کرده که خلوت کنی...