اون قدر دارم می بینم این رو که...

بزارید مراحلی که با شمای نوعی طی می کنم رو می گم:


یکی یک مطلب ناصحیح میگذاره

می گم غلطه و دلایل رو میارم

طرف متوجه می شه ولی ادامه می ده که منظورش اصل حرفشه

و این جاست که هاج و واج بهش نگاه می کنم...

برادرم، بحث کلی رو نمی شه با یکسری مصادیق غلط منتقل کرد.

چون در این موارد دقیقا موارد غلط هستن که به ذهن می مونن و اون اصل شما هم کلیشه می شه.

خود دانی