اگر متوجه اشتباهی در ساختار شدیم، انجام یک «کار درست» در آن به منزله ی توجیه و ابقای آن خواهد بود. باید ساختار را تغییر یا تعویض نمود و این، دقیقا خلاقیت است.