الشباب شعبة من الجنون

جوانی شعبه‌ای از بی‌خردی است

پیامبر اکرم (ص)