نقد هیچگاه نباید بصورت مستقیم توسط نقدشونده مورد پذیرش قرار گیرد که در غیر این صورت نشانهٔ بی‌ریشگی اوست. نقد، محترم‌ و نردبانی است برای صعود، اما شیوه‌ی پیروی از نقد است که تفاوت انسان‌های با شخصیت و پیروان حزب باد را نشان می‌دهد.