به نظر جامعه مجموعه ای از افراد است که در حالات مختلف یک سوگیری دارد و با اکثر اجزاء خویش متناقض است: برآیندی عجیب!