هربار که یکی از اقوامم درباره‌ی اجتماع صحبت می‌کند، حرف‌هایش بوی جنایت می‌دهد. البته جهان‌ندیده هم نیست، دبیر است و روابط به‌نسبت وسیعی دارد. می‌دانم که تجربه‌ی شخصی آن‌چنان تلخی از جامعه ندارد، ولی گاهی رسانه‌ها و صفحات جنایت را دنبال می‌کرده. شاید مهم‌ترین تاثیری که رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بر ما می‌گذارند، ذهنیت ما نسبت به کل جامعه است. ذهنیتی که برای تک‌تک افراد به یک صورت شکل می‌گیرد و در زمان بحران‌ها، رویداد‌ها و یا فرصت‌ها متوجه آن می‌شویم که این تصوراتمان چقدر قوی است که هر کداممان مطابق آن عمل می‌کنیم.