الان که سه سالت شده خوشحالم. چون نشون می‌ده دغدغمی...

نمی دونم. امیدوارم یکی دوسال دیگه کلا برم مطالعات معماری...

ولی جدی جدی تولد تو برای من از تولد خودم مهم تره...

چون تو خودمی... خالص و خوب و خوشگل

می دونم خیلی کوچیکی

ولی مثل الماس می‌درخشی

حداقل برای خودم...