اگه قرار باشه روشن فکری جایی جزو رسومات باشه و تقلیدی باشه به خدا از سنت تقلیدی بدتره. ترجیح می دم این جا سردار جعفری بشم!

#هنرـهایـزیبا