قسم به قلم

که از قلم بیم دارم

و از آن روزی که بنویسم

آنچه را که باورش ندارم.