دیدو بازدید شیرینی‌‌های خود را دارد و این‌که خویشانی را ببینی که رشد کرده و مراحل کمال را سیر می‌کنند. اما گاهی هم نظاره‌ی این مراحل برای بعضی قابل تحمل نیست که در پاسخ، حضرت خاقانی چنین می‌فرماید:


کهتری را که مهتری باشد

هم بدان چشم کهتری منگر


خرد شاخی که شد درخت بزرگ

در بزرگیش سرسری منگر