در میان ده ها پیش بینی ای که از بحران های 2050 دیده ام، یکی از مواردش بسیار متاثر کننده بود و آن، این که چه بر سر ذهن هایی می آید که در طول دهه ها به شنیدن اخبار کذب در شبکه های اجتماعی عادت کرده باشند...


گاهی آن قدر در گروه های دوستانم، تکذیبیه می فرستم، که احساس می کنم، نکند این حرکتم اثر عکس داشته باشد و خودم هم مهره ی این بازی شده باشم؟!