متاسفانه باز هم باید به تجربیات شخصی ام رجوع کنم. شرمنده
ولی این را بپذیرید که در همین دو سه سال اخیر با شیوع شبکه های اجتماعی تصویری، سواد بصری مردم به شدت افزایش یافته. به زودی در مطلبی با عنوان «آیا مردم دروغ بعدی را باور می‌کنند؟» اتفاقا همین رشد مردم را روزنه‌ای برای اصلاح هنر و معماری شهر معرفی می‌کنم.