«سیر حکمت در اروپا»ی فروغی را می‌توان یکی از ابواب ورود به فلسفه‌ی غرب دانست و به همت این نویسنده آثار بسیاری مدون، ترجمه یا تصحیح گردید. اما آن‌چه که فروغی را به شخصیتی ویژه تعالی می‌دهد توان اجرایی و مدیریتی او در مناصب حکومتی است. فروغی به معنای واقعی از آن شخصیت‌هایی است که ایران محتاج آن‌هاست. ایران، متفکر بسیار دارد و همچنین آدم‌هایی که کار بلدند و متفکر نیستند. اما جمع کردن اضداد کار هرکسی نیست.