وقتی که با کسی برخورد دارید که یکی از مقوم‌ها و یا انگیزاننده‌های روابطتان پول است، حتما مودب باشید و خیلی نزدیک نشوید. شاید لازم باشد در مواقعی خیلی جدی و بدون انعطاف شوید!